Język:
Znajdź nas na:
switcher

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Spółka Czarna Góra Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej (57 – 550 Stronie Śląskie), przy ulicy Sienna 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym 0000095948, o nadanym numerze NIP: 8811003048, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 19 430 600,00 zł, kapitał został wpłacony w całości.

 
 
PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CZARNA GÓRA S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI (30 WRZEŚNIA 2020 R.) →