Znajdź nas na:
switcher
Odwiedź nasz sklep

Ogłoszenia dla akcjonariuszy

Spółka Czarna Góra Spółka Akcyjna z siedzibą w Siennej (57 – 550 Stronie Śląskie), przy ulicy Sienna 11, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia – Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem rejestrowym 0000095948, o nadanym numerze NIP: 8811003048, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 19 430 600,00 zł, kapitał został wpłacony w całości.