Język:
Znajdź nas na:
switcher

PIERWSZE WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI CZARNA GÓRA S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI (30 WRZEŚNIA 2020 R.)

Spółka „CZARNA GÓRA” S.A. z siedzibą w Siennej, na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798), który stanowi, iż „Spółka wzywa akcjonariuszy pięciokrotnie do złożenia dokumentów akcji w spółce oraz udostępnia informację o wezwaniu na stronie internetowej spółki w miejscu wydzielonym na komunikację z akcjonariuszami przez okres nie krótszy niż trzy lata od dnia pierwszego wezwania. Wezwanie następuje w sposób właściwy dla zwoływania walnego zgromadzenia spółki,

 

wzywa wszystkich akcjonariuszy

 

spółki „Czarna Góra” S.A. z siedzibą w Siennej do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać:

1) w siedzibie spółki tj. Sienna 11, 57 – 550 Stronie Śląskie w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

2) wysyłając je na adres spółki podany powyżej listem poleconym „za potwierdzeniem odbioru” lub przesyłką kurierską.

Po złożeniu dokumentów akcji w spółce, Zarząd przekaże akcjonariuszom pokwitowanie, stosownie do treści art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 30.08.2019 o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798).

Dodano dnia: 30.09.2020